Wij geloven

Wij geloven…

Opstanding

  • dat er één God is, eeuwig bestaande in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
  • in de Godheid van onze Heer Jezus Christus, Zijn maagdelijke geboorte, Zijn zondeloze leven, Zijn wonderen, Zijn dood, die als offer plaatsvervangend en verzoenend is, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn hemelvaart en Zijn zitten aan de rechterhand van de Vader, en Zijn persoonlijke wederkomst.
  • dat de Bijbel het geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord van God is.
  • in de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling.
  • in de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken maar door het geloof in Hem.
  • in de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen, die verloren gaan, ten oordeel.
  • in het werk van de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen van en te werken voor de Heer Jezus Christus.
  • in het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente van de Heer Jezus Christus vormen.