Contactinformatie en ANBI

20170326_101636                                                                                                        Voorganger:

G. de Haan
Slingerbos 8
8331 DS Steenwijk
06-18937513
vzgossenzijl@gmail.com

Voorzitter:

B. Kooij
0561-477714
bouwekarsje@gmail.com

Secretaris / secretaresse: Margriet Vaartjes Email: secretariaatvzgossenzijl@gmail.com

Preekvoorziening: Margriet Vaartjes Tel. 06-52393355

Penningmeester: Kim Kooij – Tel. 06-43535804 – NL48RABO0139096124

Ouderlingen:

Henk Kuit Tel. 0561-477365

Marinus van der Wal Tel. 0561-477408

Organist

Organisten:

Lutjen Wardenier – Tel. 0561-477338

Dirk Kuit en Ina Kuit – Tel. 0561-850169

Kostersechtpaar

Dirk en Ina Kuit Tel. 06-22752210            b.g.g. 06-20542705

Redactie:

Lutjen en Hilda Wardenier

e-mail: hendrikjanenlutjen@home.nl

of hildahilda@home.nl

*********************************************************

ANBI

Naam: Vrije Zending Gemeente

Adres: Hoofdstraat 10 – 8376 HA – Ossenzijl

RSIN: 8058.27.754

Beleid inzake beloningen

De Vrije Zendings Gemeente is een vereniging. Het besturen van de vereniging gebeurt door de raad. De raad wordt door de leden van de vereniging gekozen. De raad bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester (het bestuur) en daarnaast bij voorkeur uit 4 ouderlingen, waaronder de voorganger, die ambtshalve deel uitmaakt van de raad. De bestuursleden en de ouderlingen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Activiteiten raad 2020

In het jaar 2020 heeft de raad een zestal keren vergaderd. Daarnaast heeft de raad in 2020 een ledenvergadering belegd waarin zij verantwoording heeft afgelegd van het door haar gevoerde beleid over het jaar 2019. Daarnaast is er in 2020 verschillende keren door de raadsleden per mail en telefoon overleg geweest over diverse zaken betreffende de gemeente. Daarbij hoort ook het stil leggen van de fysieke diensten in verband met Covid-19 en het opstarten van digitale diensten via een YouTube kanaal. De raad heeft in 2020 zorg gedragen voor de voortgang van alle zaken genoemd in het beleidsplan en de uitgeoefende activiteiten zodat de doelstelling gehaald kan worden.

Doelstelling: Het gehoorzamen, eren, verheerlijken en aanbidden van de Heer onze God. Het verkondigen en uitdragen van het evangelie van Jezus Christus dichtbij en veraf. De gemeente toe te rusten en op te bouwen in een levende relatie met onze Schepper, de gemeente te laten groeien naar het beeld van de Heere Jezus.

Hoofdlijnen beleidsplan en verslag uitgeoefende activiteiten.                                                          Op elke zondag wordt een gemeentelijke samenkomst georganiseerd. De voorganger gaat eens per drie weken en daarnaast op de christelijk feestdagen voor in de dienst. Hij ondersteunt de leden en vrienden van de gemeente op pastoraal terrein. De ouderlingen dragen mede pastorale verantwoordelijkheid voor de gemeente. Het bestuur regelt de zakelijke aangelegenheden zoals  het beheer van de gebouwen en de financiële zaken. Daarnaast worden Bijbelstudies, huiskringen, zondagsschool en andere activiteiten, voor zover mogelijk, georganiseerd die zoveel mogelijk bijdragen aan het doel van de gemeente. De Raad, bestaande uit voorganger, bestuur en ouderlingen, komt één keer per twee maanden, en indien noodzakelijk vaker, bij elkaar om de stand van zaken in de gemeente te bespreken. Jaarlijks wordt de ledenvergadering, doorgaans in februari, gehouden waarin verantwoording voor het gevoerde beleid aan de leden wordt afgelegd. Indien noodzakelijk wordt er een extra ledenvergadering gehouden.

Er zijn twee gebouwen, namelijk het kerkgebouw, en een kleiner gebouw, waarin vergaderingen, zondagsschool, kinderopvang en andere activiteiten worden gehouden. De grootste post betreft de vergoeding voor de voorganger en de gastsprekers. Deze post staat ten dienste van de gemeente voor de zondagse diensten, het pastorale werk, bijbelstudie, huiskringen en dergelijke.