ANBI

Naam: Vrije Zending Gemeente

Adres: Hoofdstraat 10 – 8376 HA – Ossenzijl

RSIN: 8058.27.754

Doelstelling: Het gehoorzamen, eren, verheerlijken en aanbidden van de Heer onze God. Het verkondigen en uitdragen van het evangelie van Jezus Christus dichtbij en veraf. De gemeente toe te rusten en op te bouwen in een levende relatie met onze Schepper, de gemeente te laten groeien naar het beeld van de Heere Jezus.

Hoofdlijnen beleidsplan en verslag uitgeoefende activiteiten.                                                  Op elke zondag wordt een gemeentelijke samenkomst georganiseerd. De voorganger gaat eens per drie weken en daarnaast op de christelijk feestdagen voor in de dienst. Hij ondersteunt de leden en vrienden van de gemeente op pastoraal terrein. De ouderlingen dragen mede pastorale verantwoordelijkheid voor de gemeente. Het bestuur regelt de zakelijke aangelegenheden zoals  het beheer van de gebouwen en de financiële zaken. Daarnaast worden Bijbelstudies, huiskringen, zondagsschool en andere activiteiten, voor zover mogelijk, georganiseerd die zoveel mogelijk bijdragen aan het doel van de gemeente. De Raad, bestaande uit voorganger, bestuur en ouderlingen, komt één keer per twee maanden, en indien noodzakelijk vaker, bij elkaar om de stand van zaken in de gemeente te bespreken. Jaarlijks wordt de ledenvergadering, doorgaans in februari, gehouden waarin verantwoording voor het gevoerde beleid aan de leden wordt afgelegd. Indien noodzakelijk wordt er een extra ledenvergadering gehouden.

Financiële verantwoording                                                                                                                                                                          Begroting                                                                                         Staat van baten en lasten             2016           2015                  2014                   2013

Baten

Giften en collectes                      20.600         29.000               29.915              25.702                  Energiebelasting, afloss., rente

20.600         29.000              29.915                25.702

Lasten

Vergoeding voorganger                                                                                                                       en gastsprekers, bijbelstudie          17.000       16.000               15.434           17.290

Zang- en evangelisatiecomm.          2.000        2.000                2.045             2.184                  Bankkosten                                           300              300                      94                  96                      Advert. glossy, overig                                                                           50                469                   Gemeente Steenwijkerland               950               950                1.073               883                   Kantoorbenodigdheden                     150               400                  800               705                          Electrabel en Vitens en Wts.          3.000          3.450                 3.415            3.232                 Verzekeringen                                      800           1.000                 1.016              899                      Onderhoud en klein materiaal       1.800           1.750                 1.668            1.090

Rente lening                                         600              650                    592               842                      Boodschappen diversen                    900              900                    410               973                         Licentie                                                  100             100                    100                 99                          Onvoorzien                                          2.000       2.000                                                                 Extra afl. hypotheek                            1.135

30.735        29.500              26.697               28.762

Toelichting op de baten en lasten

Baten

In de gemeentelijke samenkomsten op zondag wordt er gecollecteerd. Daarnaast wordt er van de leden en vrienden een vrijwillige jaarlijkse bijdrage verwacht, rekening houdend met de jaarlijkse lasten.

Lasten

Er zijn twee gebouwen, namelijk het kerkgebouw, en een kleiner gebouw, waarin vergaderingen, zondagsschool, kinderopvang en andere activiteiten worden gehouden. De grootste post betreft de vergoeding voor de voorganger en de gastsprekers. Deze post staat ten dienste van de gemeente voor de zondagse diensten, het pastorale werk, bijbelstudie, huiskringen en dergelijke.